ترمز درب جلو پراید ولاش
ترمز در پراید

تماس بگیرید

ترمزدرب جلو پراید ولاش
 

ترمز درب خودرو قطعه ی مفیدی است که در سر بالایی و سر پایینی هنگام باز کردن درب ها ، از رها شدن درب جلوگیری می کند.هنگامی که ترمز درب خودرو سالم باشد از باز شدن یک باره ای آن جلوگیری می کند و باعث می شود باز شدن درب در دو مرحله انجام شود.به دلیل کار کرد زیاد ترمز درب در هنگام باز و بسته شدن درب ها این قطعه نیز مانند بقیه قطعات خودرو بعد از مدتی از کار خواهد افتاد و در زمانی که در ب خودرو به طور کامل باز باشد نباید فشار بیش تری  برای باز کردن آن اعمال کرد و در غیر این صورت باعث  زودتر آسیب رسیدن به این قطعه می شود.