نمدی کاپوت پژو 207
نمدی درب موتور پژو

تماس بگیرید

نمدی کاپوت پژو 207

در تمامی ماشین های امروزی استفاده از نمدی کاپوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است دلایل مختلفی  وجود دارد که باعث استفاده از نمدی درب موتور خودرو می شود.در ماشین پژو 207 برای حفظ رنگ کاپوت به دلیل عدم انتقال حرارت موتور ماشین به کاپوت از این قطعه استفاده می کنند. ولاش پارت یکی از فروشگاه هایی است که می توان نمدی کاپوت انواع خودروها را از آن تهییه کرد. شرکت های مختلف خودرو ساز نیز به دلایل زیر از نمدی کاپوت در خودروهای تولید شده  در شرکت خود بهره می برند.
کاهش شدید صدای موتور و عدم انتقال صدا موتور به داخل کابین سرنشینان
جلوگیری از ورود هوای سرد به داخل موتور و سریع تر داغ  شدن موتور و بخاری خودرو در زمستان 
زیبا شدن درب کاپوت در زمان باز شدن
جلوگیری از اتلاف انرژی در بلند مدت و کاهش مصرف سوخت
با توجه به موارد ذکر شده ضرورت استفاده از نمدی درب کاپوت امری ضروری می باشد که کیفیت و نحوه ای تولید نمدی کاپوت خود نیز عاملی است که باعث می شود تمام موارد را به طور صحیح و کامل پوشش دهد .

در تمامی ماشین های امروزی استفاده از نمدی کاپوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است دلایل مختلفی  وجود دارد که باعث استفاده از نمدی درب موتور خودرو می شود.در ماشین پژو 405 برای حفظ رنگ کاپوت به دلیل عدم انتقال حرارت موتور ماشین به کاپوت از این قطعه استفاده می کنند. ولاش پارت یکی از فروشگاه هایی است که می توان نمدی کاپوت انواع خودروها را از آن تهییه کرد. شرکت های مختلف خودرو ساز نیز به دلایل زیر از نمدی کاپوت در خودروهای تولید شده  در شرکت خود بهره می برند.
کاهش شدید صدای موتور و عدم انتقال صدا موتور به داخل کابین سرنشینان
جلوگیری از ورود هوای سرد به داخل موتور و سریع تر داغ  شدن موتور و بخاری خودرو در زمستان 
زیبا شدن درب کاپوت در زمان باز شدن
جلوگیری از اتلاف انرژی در بلند مدت و کاهش مصرف سوخت
با توجه به موارد ذکر شده ضرورت استفاده از نمدی درب کاپوت امری ضروری می باشد که کیفیت و نحوه ای تولید نمدی کاپوت خود نیز عاملی است که باعث می شود تمام موارد را به طور صحیح و کامل پوشش دهد .

در تمامی ماشین های امروزی استفاده از نمدی کاپوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است دلایل مختلفی  وجود دارد که باعث استفاده از نمدی درب موتور خودرو می شود.در ماشین پژو 207 برای حفظ رنگ کاپوت به دلیل عدم انتقال حرارت موتور ماشین به کاپوت از این قطعه استفاده می کنند. ولاش پارت یکی از فروشگاه هایی است که می توان نمدی کاپوت انواع خودروها را از آن تهییه کرد. شرکت های مختلف خودرو ساز نیز به دلایل زیر از نمدی کاپوت در خودروهای تولید شده  در شرکت خود بهره می برند.
کاهش شدید صدای موتور و عدم انتقال صدا موتور به داخل کابین سرنشینان
جلوگیری از ورود هوای سرد به داخل موتور و سریع تر داغ  شدن موتور و بخاری خودرو در زمستان 
زیبا شدن درب کاپوت در زمان باز شدن
جلوگیری از اتلاف انرژی در بلند مدت و کاهش مصرف سوخت
با توجه به موارد ذکر شده ضرورت استفاده از نمدی درب کاپوت امری ضروری می باشد که کیفیت و نحوه ای تولید نمدی کاپوت خود نیز عاملی است که باعث می شود تمام موارد را به طور صحیح و کامل پوشش دهد .